LET OP! Zorg dat de product specificaties van de nieuwe oplader overeenkomt met uw huidige adapter, Denk hierbij aan de connector, voltage, en ampère!

Indien u niet zeker weet of de nieuwe oplader geschikt is om uw huidige oplader te vervangen, dan kan u de partnummer vergelijken met uw huidige adapter of deze overeenkomt.

Wij zijn NIET aansprakelijk voor schade als u een verkeerde adapter besteld voor uw fietsaccu. Als u niet weet welke adapter geschikt is voor uw fietsaccu, dan raden wij u altijd aan om eerst contact met ons op te nemen voordat u werkelijk een nieuwe oplader bij ons besteld.

TOEPASSELIJKHEID
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes van en op alle overeenkomsten die Computershop Millingen, gevestigd te Millingen aan de Rijn, hierna aan te duiden als “Computershop Millingen” sluit met een klant, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

OFFERTES EN/OF ADVIEZEN

1.De klant dient Computershop Millingen alle door hem benodigde informatie, noodzakelijke gegevens enz. te verstrekken, welke Computershop Millingen nodig heeft voor het opstellen van een offerte, het leveren van producten of voor het uitbrengen van een advies. De klant staat jegens Computershop Millingen in voor de juistheid van de door hem aan Computershop Millingen verstrekte gegevens.
2.Alle door Computershop Millingen uit te brengen offertes zijn vrijblijvend.
3.Alle gegevens in folders c.q. door Computershop Millingen vervaardigd reclamemateriaal zijn aan wijzigingen onderhevig. Computershop Millingen staat niet in voor de volstrekte juistheid, volledigheid of actualiteit van de betreffende gegevens. Aan voorgedrukte productinformatie c.q. vergissingen daarin kan de klant geen enkele aanspraak ontlenen.

TOT STANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1.Een overeenkomst met de klant of een wijziging van een tussen Computershop Millingen en een klant gesloten overeenkomst is eerst tot stand gekomen, indien Computershop Millingen de totstandkoming van een overeenkomst of de wijziging van een bestaande tussen de klant en Computershop Millingen gesloten overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

PRIJZEN
1.Prijzen zijn aangeduid in Euro’s, inclusief BTW en of heffingen. Prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn Computershop Millingen.
2.Prijzen zijn exclusief verzendkosten.
3.De prijzen zijn de prijzen die gelden ten tijde van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Computershop Millingen en koper. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de levering een van de kostprijs factoren van Computershop Millingen is gestegen, zal Computershop Millingen een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs aan koper in rekening mogen brengen. Uiteraard in overleg met de klant.
4.Ten aanzien van de koper die bij het sluiten van de overeenkomst met Computershop Millingen niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, blijven kostenverhogingen die zich voordoen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en die het gevolg zijn van wijzigingen van lonen, prijzen en importheffingen/invoerrechten enz. voor rekening van Computershop Millingen. Wettelijk toegestane verhogingen mogen door Computershop Millingen altijd worden doorberekend aan koper.

BETALING EN OPSCHORTINGSRECHT
1.Betaling van het factuurbedrag door de klant dient, tenzij anders overeengekomen: A: Vooruit te geschieden op rekening van Computershop Millingen of B: Te geschieden aan de vervoerder (rembours). Meerkosten worden doorberekend aan de klant.
2.Betaling kan anders plaatsvinden dan genoemd in artikel 5.1 wanneer het een klant betreft die veelvuldig en grootschalig afneemt. De betaling dient dan, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op rekening van Computershop Millingen en zonder dat van de zijde van de klant enig beroep op korting, verrekening of opschorting kan worden gedaan.
3.Indien de klant niet binnen de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Computershop Millingen, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf de vervaldag van de factuur een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze meer bedraagt dan de vertragingsrente, een en ander tot op de dag der algehele voldoening en onverminderd de verdere rechten van Computershop Millingen.
4.Alle kosten verbonden aan een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van het door de klant aan Computershop Millingen verschuldigde zijn, zonder dat hiervoor een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, een en ander met een minimum van 250 euro. Indien Computershop Millingen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient de klant deze kosten ook aan Computershop Millingen te vergoeden.
5.In geval er sprake is van meer klanten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
6.Computershop Millingen is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment waarop al zijn vorderingen op de klant volledig zijn voldaan.

LEVERING, RISICO, RECLAME
1.Computershop Millingen bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd.
2.De klant is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging , onvolledigheid of verkeerde levering. In die situatie, dient dit altijd binnen 5 werkdagen gemeld te worden bij Computershop Millingen. De reclame dient vergezeld te gaan met het factuurnummer waaronder de zending is verstuurd. Klant ontvangt, wanneer nodig, een RMA nummer die als verzendreferentie geldt. In geval van defecte artikelen dient een RMA nummer per mail of telefonisch te worden aangevraagd.
3.Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling heeft de koper het recht de koop, zonder opgaaf van reden, te ontbinden. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.
4.Producten kunnen alleen geretourneerd worden mits ze in originele en onbeschadigde staat verkeren.
5.Indien en voor zover de reclame door Computershop Millingen gegrond wordt bevonden zal Computershop Millingen, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
6.Het reclameren ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Computershop Millingen.
7.Voor particuliere en zakelijke klanten geldt: Verzendkosten voor het terug sturen van ondeugdelijke artikel zijn voor rekening van Computershop Millingen
8.Voor particuliere geldt: Verzendkosten voor het terug sturen van een artikel ( 14 dagen bedenktijd zijn de verzendkosten voor de koper om het artikel terug te sturen, en niet voor Computershop Millingen.
9.Voor zakelijke klanten geldt: Zakelijke klanten hebben geen recht op een bedenktijd van 14 dagen.

LEVERTIJD
1.Alle door Computershop Millingen genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Computershop Millingen bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering zal Computershop Millingen de klant hier tijdig van op de hoogte stellen. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is heeft de klant het recht op ontbinding van de overeenkomst. In overleg kan de klant ook kiezen voor een nieuw te bepalen levertijd. Bij ontbinding zullen reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijke, doch binnen de wettelijke termijn van 14 dagen gecrediteerd worden.
2.Overschrijding van de door Computershop Millingen opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3.Indien Computershop Millingen door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Computershop Millingen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.Computershop Millingen behoudt zich het eigendomsrecht voor terzake van alle door haar aan de klant geleverde en nog te leveren zaken, zolang de klant niet al hetgeen zijn aan Computershop Millingen verschuldigd is, volledig heeft betaald.

AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1.In garantiegevallen is de klant verantwoordelijk voor het aanleveren van de goederen. De retourzending dient voldoende gefrankeerd aangeleverd te worden.
2.De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of water en vochtschade, of indien de goederen door anderen dan Computershop Millingen zijn gewijzigd of worden onderhouden.
3.Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, kan er afhankelijk van de gemaakte kosten door Computershop Millingen, onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
4.Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
5.De kosten voor verzending naar Computershop Millingen zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Computershop Millingen. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Computershop Millingen.
6.De verzendkosten voor het gerepareerde of vervangende artikel naar de klant zijn voor rekening van Computershop Millingen.
7.De verzendkosten van de omruiling van een product, mits het om een verkeerd geleverd product gaat, waarvan de fout volledig aan Computershop Millingen is toe te wijzen, zijn volledig voor rekening van Computershop Millingen.
8.Indien u een defect product naar Computershop Millingen op wil sturen, dient u eerst telefonisch of via e-mail hiervan melding te doen. U ontvangt dan een RMA nummer. Pakketten zonder vermelding van het RMA nummer worden niet geaccepteerd.
9.Indien uw product defect raakt binnen de garantieperiode, zal Computershop Millingen hetzij binnen redelijk termijn het product herstellen hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
10.Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. De klant is niet verplicht om dit product te accepteren.
11.Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product.